محاسبه شاخص توده بدنی BMI

با استفاده از فرم زیر میتوانید شاخص توده بدنی خود را محاسبه کنید اگر عدد بدست آمده بالاتر از ۳۰ بود شما کاندید جراحی چاقی خواهید بود.

شاخص توده بدنی خود را محاسبه کنید

require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese