جراحی آپاندیس

/
جراحی آپاندیس یا آپاندکتومی عمل جراحی برای برداشتن آپاندیس  است. روش …